Υπηρεσίες - Οργανόγραμμα

b_450_300_16777215_00_images_diafores_organogramma.jpgΓραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Γραφείο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166). Επίσης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης.

Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας: 2659360230 – Χρήστος Μπάφας & 2569360229 – Ευάγγελος Μακρής

 

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Γραφείο είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Γραμματέας Δημάρχου: 2659360223 – Παναγιώτα Μεράντζα

Διοικητική Υποστήριξη – Έδρα Δήμου: 2659360200 - Αγλαΐα Ζέρβα

Υπεύθυνη Προμηθειών: 265960224 – Μαρία Κωστούλα

Ταμειακή Υπηρεσία: 2659360232 – Υπεύθυνη: Βασιλική Κύρκου / 2659360233– Παρασκευή Λάμπρη & 2659360240 – Ειρήνη Τσιμπίκη

Ταμίας: 2659360235 - Χρήστος Πανταζής

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Κατσανοχωρίων (Καλέντζι): 265936009 – Δημήτριος Μέγας

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Συρράκου (Συρράκο): 2651038490 – Δημήτριος Ντόντης

 

Τμήμα Κ.Ε.Π.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϊστάμενος: 2659361229 - Ευάγγελος Μακρής

ΚΕΠ Δ.Ε. Βαθυπέδου: 2659360213 – Σταυρούλα Βασιλείου

ΚΕΠ Δ.Ε. Καλλαρυτών: 2659360011 – Αγλαΐα Ζέρβα

ΚΕΠ Δ.Ε. Κατσανοχωρίων: 2659360019 – Μαρία Λογοθέτη

ΚΕΠ Δ.Ε. Ματσουκίου: 2659360229 – Ευάγγελος Μακρής

ΚΕΠ Δ.Ε. Συρράκου: 2659360200 – Σοφία Μουστακλή

ΚΕΠ Δ.Ε. Πραμάντων: 2659360213 – Νεκτάριος Σιαπλαούρας

 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Το Γραφείο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Το Γραφείο έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου καθώς και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των σφαγείων και την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τεχνική Υπηρεσία: 2659360231 – Υπεύθυνη: Γεωργία Μάγκου / 2659360225 – Ευτυχία Μάργαρη 2659360230– Ιωσήφ Ζιώγας

Ύδρευση: 2659360226 – Ελένη Παππά

Χειριστής: 2659062140 – Στέφανος Χαβέλας

Εργάτες Καθαριότητας: 2659062140 – Σταύρος Σιαπλαούρας και Ευάγγελος Ρούμπος