Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε επτά αντιδημάρχους έχει μεταβιβάσει ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.

Οι επτά αντιδήμαρχοι, η θητεία των οποίων έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2024, είναι οι εξής:

 

b_450_300_16777215_00_images_proswpa_Gioulis_Vassilis.jpgΒασίλειος Γιούλης 

Κατά τόπον αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και συγκεκριμένα:

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων στην επικράτεια ου Δήμου.

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.

• Τελεί πολιτικούς γάμους στην επικράτεια ου Δήμου.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών.

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου.

• Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και υγιεινής της λειτουργίας και του προσωπικού του Δήμου και την συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας και συγκεκριμένα: - Θα παρακολουθεί το βιβλίο γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας και θα μεριμνά για την δρομολόγηση ενεργειών σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτές. - Θα επεξεργάζεται όλες τις οδηγίες που δίνονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας και θα μεριμνά ώστε αυτές να γίνονται γνωστές σε όλο το προσωπικό, ανάλογα με τις διάφορες ειδικότητες. - Θα μεριμνά ώστε να παρέχονται στο προσωπικό τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και οτιδήποτε υποδεικνύεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας. - Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω θα μεριμνά για τυχόν απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας κατά την εργασία.

• Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης υπεύθυνος, ο οποίος θα αποτελεί το σημείο επαφής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με την Ειδική Γραμματεία για την προστασία ζώων συντροφιάς, κατά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών στα διοικητικά όρια ευθύνης του Δήμου, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία από τους αρμόδιους φορείς η απομάκρυνση των πληγέντων και απειλούμενων δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 

b_450_300_16777215_00_images_proswpa_Kontos_Vassilis.jpgΒασίλειος Κοντός 

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.

• Τελεί πολιτικούς γάμους

 

b_450_300_16777215_00_images_proswpa_Patsouras_Aimilios.jpgΑιμίλιος Πατσιούρας

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας.

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.

• Τελεί πολιτικούς γάμους

 

b_450_300_16777215_00_images_proswpa_Gkizas_Nikos.jpgΝικόλαος Γκίζας 

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.

• Τελεί πολιτικούς γάμους.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

 

b_450_300_16777215_00_images_proswpa_Vlaxos_Pantelis.jpgΠαντελεήμων Βλάχος 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην επικράτεια του Δήμου.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στην επικράτεια του Δήμου.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας στην επικράτεια του Δήμου.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού στην επικράτεια του Δήμου.

• Έχει τον έλεγχο και την ευθύνη για τη λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

• Έχει την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των κοιμητηρίων όλων των κοινοτήτων.

 

Γεώργιος Παππάς

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

• Έχει τον έλεγχο και την ευθύνη για τη λειτουργία του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

• Έχει τον έλεγχο και την ευθύνη προστασίας της δημόσιας υγείας (αγροτικά ιατρεία) και υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κ.λπ.).

• Έχει τον έλεγχο και την ευθύνη για θέματα Προβολής και Τουρισμού του Δήμου.

 

b_450_300_16777215_00_images_proswpa_Papaioannou_Rena.jpgΑικατερίνη Παπαϊωάννου 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

• Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

• Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

• Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

• Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

• Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

• Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

• Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

 

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk